CompaniesJobsFor Employers

Polisi Privasi

English Version

Agensi Pekerjaan Wobb Sdn Bhd (1106434-A) menghormati privasi individu berkenaan dengan data peribadi dan komited untuk melindungi privasi pengguna dan berusaha memberikan pengalaman pengguna yang selamat dan terjamin. Wobb meletakkan kepentingan dan/atau mengutamakan keselamatan data dan perlindungan data. Perlindungan hak peribadi adalah penting kepada budaya korporat Wobb dan dibina ke dalam perkhidmatan dan produk Wobb. Oleh itu, Wobb sentiasa berusaha untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan data untuk melindungi anda dan privasi anda.

Polisi privasi ini dirumuskan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta"), yang menerangkan bagaimana maklumat anda dikumpulkan, digunakan, diproses dan pilihan anda berkenaan dengan Data Peribadi anda ("Polisi"). Polisi ini berkaitan dengan privasi anda dalam penggunaan perkhidmatan Laman Web Wobb. Dengan mengakses perkhidmatan laman web Wobb, anda bersetuju untuk diikat oleh terma penggunaan Wobb dan terma dan syarat (majikan dan pencari kerja) yang mana polisi ini merupakan sebahagian darpadanya. Perkara-perkara yang berikut mendedahkan amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat Wobb untuk Perkhidmatan Laman Web Pekerjaan Wobb ("Laman Web").

Jenis Maklumat yang Dikumpul

Sehubungan dengan penggunaan Laman Web ini, kami akan meminta dan akan mengumpulkan maklumat daripada dan berkenaan dengan anda dengan tatacara yang berbeza dan pada halaman yang berbeza di dalam Laman Web ini. Beberapa maklumat yang anda bekalkan mungkin merupakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi (iaitu maklumat yang boleh mengenalpasti anda secara unik).

 • Pertama sekali, untuk menyertai Laman Web ini, anda mesti menyertai Wobb. Apabila anda menyertai Laman Web ini, Agensi Pekerjaan Wobb Sdn. Bhd. akan mengumpul maklumat peribadi tertentu yang boleh mengenal pasti anda, termasuk nama, alamat (fizikal dan e-mel), dan latar belakang pendidikan dan profesional umum anda ("Maklumat Ahli").
 • Kedua, untuk memulakan penggunaan Laman Web ini, anda akan diminta untuk membuat pendaftaran dengan membuka suatu akaun pengguna peribadi. Beberapa maklumat, termasuk jenis pekerjaan, anggaran gaji, tempat kerja yang dikehendaki dan resume anda ("Maklumat Pendaftaran") akan dikumpulkan melalui borang pendaftaran atas talian. Asterisk menunjukkan maklumat yang adalah wajib untuk dibekalkan untuk tujuan menyelesaikan proses pendaftaran.
 • Ketiga, jika anda memilih untuk mengemukakan maklumat untuk iklan pekerjaan kerja yang tertentu, anda mungkin akan diminta untuk mengisi soal selidik khas untuk majikan yang lebih terperinci ("Soal Selidik Majikan") untuk memberikan maklumat tambahan untuk menyempurnakan kelayakan dan pencalonan anda untuk iklan pekerjaan yang tertentu ("Maklumat Calon").
 • Maklumat Ahli, Maklumat Pendaftaran dan Maklumat Calon anda secara kolektif dirujuk di bawah sebagai "Maklumat Pekerjaan" anda.

Anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi untuk membuat carian pekerjaan atau membaca bahagian kandungan Laman Web ini. Kami mengumpul pelbagai jenis maklumat umum berkenaan dengan anda apabila anda melawati Laman Web ini seperti berikut: maklumat peribadi, maklumat demografi, maklumat tingkah laku, dan maklumat secara tidak langsung. Kadangkala, kita akan mengumpul kombinasi semua jenis-jenis maklumat ini. Dalam setiap kes, ia akan ditunjukkan di Laman Web sama ada data peribadi atau demografi perlu dibekalkan wajib untuk tujuan menggunakan perkhidmatan yang diminta atau tidak.

Maklumat peribadi merupakan maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda, atau mana-mana individu lain yang mana maklumat itu berkaitan secara peribadi. Kami tidak akan mengumpul maklumat peribadi kecuali anda memilih untuk membekalkannya kepada kami seperti yang dinyatakan di atas.

Maklumat demografi merupakan maklumat yang tidak unik kepada anda dalam di mana ia merujuk kepada ciri populasi tertentu, seperti kod ZIP atau kod pos, umur, kegemaraan, jantina, bangsa atau etnik, pekerjaan, sejarah kerjaya, minat dan pilihan kegemaran anda.

Kami juga mengumpul maklumat tingkah laku berkenaan cara anda menggunakan Laman Web dan aplikasi mudah alih kami, halaman Laman Web kami yang anda lawati, perkhidmatan yang anda menggunakan dan maklumat berkenaan dengan peralatan dan perisian komputer anda termasuk alamat IP, geolokasi, pelayar dan jenis sistem operasi, nama domain, masa penggunaan dan rujukan kepada alamat Laman Web anda. Maklumat ini diperlukan untuk menganalisis penggunaan sumber, masalah penyelesaian masalah, mencegah penipuan, dan meningkatkan perkhidmatan kami.

Di samping itu, Wobb boleh mengumpulkan maklumat secara tidak langsung berkenaan anda apabila anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga tertentu di Laman Web ini dan pengumpulan maklumat tersebut dianggap perlu untuk tujuan tersebut.

Kami tidak mengumpul data peribadi sensitif atau maklumat sulit seperti kata laluan untuk akaun e-mel anda; kata laluan akaun Wobb anda (kerana ia secara automatik disulitkan (‘encrypted’) dan disimpan dalam pangkalan data Wobb apabila anda membuat akaun atau mendaftar dengan Wobb dan Wobb tidak diberi kebenaran untuk mengakseskannya kecuali diwajibkan di bawah mana-mana kewajipan undang-undang); maklumat kewangan seperti butiran Akaun Bank atau Kad Kredit atau Kad Debit atau butiran lain yang berkaitan dengan pembayaran; keadaan fizikal dan mental atau keadaan kesihatan yang lain atau rekod dan sejarah perubatan; maklumat Biometrik seperti cap jari, corak suara & corak wajah dan DNA atau mana-mana maklumat sensitif lain yang bersifat rahsia atau sensitif.

Kami boleh mengubah suai pengiklanan yang ditunjukkan kepada anda dalam Laman Web yang kami mempunyai hubungan perniagaan. Untuk memberikan pengubah suaian ini, sebagai tambahan kepada maklumat yang kami mengumpulkan berkenaan anda di Laman Web ini, kami memperolehi maklumat (termasuk maklumat peribadi, demografi, tingkah laku dan tidak langsung) berkenaan anda dari pihak ketiga yang membekalkannya kepada kami.

Maklumat Pekerjaan anda berserta dengan maklumat peribadi, maklumat demografik, maklumat tingkah laku dan maklumat secara tidak langsung anda akan secara kolektifnya dirujukkan sebagai “Data Peribadi” anda. Pembekalan Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak membekalkan Wobb dengan data peribadi anda, Wobb tidak dapat memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang digariskan di bawah.

Tujuan Data Peribadi Diproses

Wobb boleh menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk tujuan yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada perniagaan dan aktiviti-aktiviti yang berikut:

Untuk Pencari Kerja

Sebaik sahaja anda telah mengaktifkan akaun pengguna peribadi anda, Wobb akan mengemukakan Maklumat Pendaftaran anda ke mesin profil Laman Web untuk cuba memadankan maklumat anda dengan iklan pekerjaan yang sedia ada. Setelah mendapat iklan pekerjaan yang serasi dengan Maklumat Pendaftaran anda, Wobb akan memberi notifikasi kepada anda melalui e-mel jika anda telah bersetuju untuk menerima notifikasi tersebut. Setelah meninjau iklan pekerjaan, Maklumat Pekerjaan anda akan dihantar kepada majikan yang berpotensi jika anda mengklik pada butang "Hantar", dengan itu mengarahkan Wobb untuk menghantar Maklumat Pekerjaan kepada majikan yang berpotensi. Majikan kemudiannya akan mendapatkan maklumat anda.

Oleh Majikan Berpotensi

Wobb telah memberikan majikan yang berpotensi untuk membuat carian melalui enjin profil Laman Web untuk memadankan iklan pekerjaan mereka dengan Maklumat Pendaftaran pencari kerja. Tiada maklumat peribadi yang boleh mengenal pasti anda dikeluarkan kepada majikan yang berpotensi semasa pencarian tersebut, dan majikan yang berpotensi tidak boleh menghubungi pencari kerja melalui bahagian Laman Web di sini. Walau bagaimanapun, dengan bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan kami, Maklumat Pekerjaan anda boleh dikongsi dengan majikan yang berpotensi, majikan yang berpotensi tersebut akan mempunyai akses kepada Maklumat Pekerjaan anda dan telah bersetuju untuk menggunakan maklumat itu sebagai maklumat sulit dan tidak akan mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu.

Untuk Majikan

Sebaik sahaja anda telah mendaftar untuk akaun dengan Wobb, maklumat yang diberikan oleh anda akan digunakan untuk melaksanakan tanggungjawab Wobb berkenaan dengan mana-mana kontrak yang dimasuki dengan anda, untuk memudahkan dan/atau membekalkan anda dengan apa-apa perkhidmatan yang diminta oleh anda seperti yang dibayangkan dalam Laman Web dan memproses maklumat anda untuk membuat halaman majikan anda dengan Laman Web untuk pencari kerja supaya boleh mendapatkan maklumat asas berkenaan dengan majikan. Maklumat ini juga digunakan untuk mengesahkan pembayaran yang dibuat oleh majikan yang berkaitan dengan perkhidmatan dan produk yang diminta dari Laman Web ini dan untuk memproses pembatalan dan/atau bayaran balik untuk perkhidmatan yang belum diberikan kepada anda, jika berkenaan, tertakluk kepada terma dan syarat lain yang tertentu untuk perkhidmatan tersebut. Wobb boleh menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan memahami dan menganalisis jualan kami serta keperluan dan keutamaan anda untuk meningkatkan perkhidmatan Wobb kepada anda, untuk membangunkan, meningkatkan dan menyediakan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anda atau menghubungi anda untuk tinjauan produk atau kepuasan pelanggan dan penyelidikan pasaran; dan untuk semua tujuan lain yang bersampingan dengan mana-mana tujuan yang dinyatakan di atas.

Pihak Ketiga

Wobb telah berkontrak dengan Application Service Provider (ASP) pihak ketiga untuk melaksanakan dan mengehoskan Laman Web. Maklumat yang dikumpulkan daripada anda dan majikan yang berpotensi akan disimpan di pelayan ASP dan diproses melalui enjin profilnya. ASP tidak dibenarkan mendedahkan maklumat yang boleh mengenal pasti anda secara peribadi kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan anda.

Kebenaran daripada Pengguna untuk Wobb untuk Menggunakan Maklumat

Dengan mendaftar dengan Wobb, dengan menguruskan profil anda, atau pilihan anda apabila diberikan pilihan, anda telah secara terang bersetuju bahawa kami boleh menggunakan maklumat anda, tertakluk kepada undang-undang tempatan, secara berikut:

 • untuk membenarkan anda membuat akaun;
 • untuk membuat profil untuk anda berdasarkan maklumat yang anda membekalkan kepada Wobb;
 • untuk menghubungi anda tentang maklumat terkini Laman Web, komunikasi maklumat dan perkhidmatan yang berkaitan, termasuk kemas kini keselamatan yang penting;
 • untuk memberi anda komunikasi, maklumat dan promosi tambahan seperti surat berita dan nasihat kerjaya;
 • untuk memberitahu anda mengenai produk atau perkhidmatan lain yang boleh didapati dari Wobb;
 • untuk membenarkan anda memberikan maklum balas, untuk menghubungi kami dan untuk kami membalas anda;
 • untuk menjalankan tinjauan, soal selidik, promosi dan pertandingan, dan untuk memberikan hasilnya seperti cerita kejayaan dan pemenang pertandingan;
 • untuk memberikan maklumat berkenaan anda dan minat yang berpotensi dalam iklan pekerjaan kepada pelanggan majikan;
 • untuk membekalkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kepada pelanggan majikan untuk melengkapkan proses pengambilan dan pengupahan pekerja, seperti mengakses pangkalan data resume-boleh-dicari;
 • untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang membolehkan pengguna untuk membuat jaringan hubungan, mempapar maklumat di papan buletin, melihat dan membandingkan profil, dan latar belakang kerjaya dan pengalaman;
 • untuk menjana laporan dalaman berkenaan dengan penggunaan laman web kami; dan untuk membekalkan ciri-ciri ‘hantar kepada rakan’.

Sesetengah produk dan perkhidmatan kami, seperti pangkalan data dan jaringan hubungan resume-boleh-dicari kami yang terdapat ciri untuk carian, membolehkan pihak ketiga melihat maklumat peribadi anda dan menghubungi anda. Maklumat profil boleh digunakan untuk jaringan hubungan dengan ahli komuniti lain atau dapat dilihat oleh majikan yang menggunakan Laman Web. Di samping itu, sebahagian daripada resume-boleh-dicari anda (tetapi bukan maklumat hubungan anda) boleh didedahkan dalam profil jaringan hubungan anda.

Maklumat yang anda mempapar di kawasan awam Laman Web atau tempat dalam pangkalan data resume-boleh-dicari akan diakses, digunakan, dan disimpan oleh orang lain di seluruh dunia, termasuk di negara yang mungkin tidak mempunyai undang-undang yang menjamin perlindungan maklumat peribadi yang cukup seperti yang ditentukan oleh negara kediaman anda. Dengan membekalkan maklumat peribadi anda untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data kami, anda mengakui bahawa anda bersetuju bahawa maklumat anda boleh digunakan seperti yang diterangkan di sini. Walaupun Wobb mengambil langkah-langkah untuk melindungi maklumat anda daripada akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan yang tidak sesuai oleh pihak ketiga, Wobb tidak boleh mengawal pihak-pihak ketiga tersebut dan kami tidak bertanggungjawab untuk penggunaan mereka terhadap maklumat yang anda paparkan atau sebaliknya anda sediakan di kawasan awam di Laman Web. Sehubungan itu, anda harus memastikan bahawa anda tidak mempaparkan maklumat sensitif, termasuk profil peribadi, dalam Laman Web.

Pembatalan Kebenaran

Jika anda ingin membatalkan kebenaran yang telah diperoleh oleh Wobb daripada anda untuk tujuan yang dinyatakan di sini, sila hubungi kami di:

No Telefon: 603-2771 0141
E-mel: [email protected]
Jawatan Orang untuk Dihubungi: Alyssa Choong

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan di Laman Web, sama ada peribadi, demografi, kolektif atau teknikal, untuk tujuan mengendalikan dan menaiktaraf Laman Web, untuk memupuk suatu pengalaman pengguna yang positif, dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan.

Jika anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membuat sedemikian, kami juga boleh menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk memaklumkan anda tentang produk atau perkhidmatan lain dari kami atau syarikat berkait dengan kami atau untuk menghubungi anda mengenai pendapat anda terhadap produk dan perkhidmatan semasa atau produk baru yang berpotensi dan perkhidmatan yang akan ditawarkan.

Kami boleh menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar e-mel atau komunikasi lain berkenaan kemas kini di Laman Web untuk menghubungi anda untuk pendapat anda berkenaan produk dan perkhidmatan semasa atau produk dan perkhidmatan baru yang mungkin ditawarkan.

Wobb tidak dapat memastikan bahawa semua komunikasi peribadi anda dan maklumat peribadi lain tidak akan didedahkan dengan cara yang tidak dinyatakan dalam Polisi Privasi ini. Oleh yang demikian, walaupun kita berusaha untuk melindungi privasi anda, kami tidak berjanji, dan anda tidak boleh mengharapkan, bahawa maklumat peribadi atau komunikasi peribadi anda akan sentiasa berada dalam keadaan yang peribadi. Sebagai pengguna Laman Web, anda memahami dan bersetuju bahawa anda menganggap semua tanggungjawab dan risiko yang akan dialami menerusi penggunaan anda dalam Laman Web, internet secara amnya, dan dokumen-dokumen yang anda papar atau akses berserta perkara-perkara yang anda melakukan dalam atau di luar halaman Laman Web.

Mengakses, Mengehadkan, membetulkan dan Mengemaskini Data Peribadi Anda

Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang yang terpakai di Malaysia, anda boleh meminta akses kepada dan/atau meminta pembetulan Data Peribadi anda, meminta untuk menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas dan/atau membuat sebarang pertanyaan mengenai Data Peribadi, anda boleh menghubungi kami di:

No Telefon: 603-2771 0141
E-mel: [email protected]
Jawatan Orang untuk Dihubungi: Alyssa Choong

Tertakluk kepada mana-mana undang-undang Malaysia, Wobb mempunyai hak untuk mengenakan bayaran untuk mengakses Data Peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan di dalamnya. Berhubungan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda, Wobb mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan kepada Data Peribadi anda atas alasan yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti mana perbelanjaan akibat kebenaran akses diberikan kepada anda adalah tidak sepadan dengan risiko terhadap privasi anda atau orang lain.

Pendedahan Maklumat kepada Orang Lain

Kami akan mendedahkan kepada pihak ketiga di dalam negara anda dan di luar negara maklumat peribadi anda, gabungan maklumat peribadi, demografi, tingkah laku atau tidak langsung, seperti yang dinyatakan di bawah:

 • Kami boleh mendedahkan resume anda kepada majikan yang telah mempapar peluang pekerjaan di Laman Web yang akan menarik minat anda apabila anda membuat permohonan untuk pekerjaan tersebut. Kami boleh berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang membantu kami dalam pembekalan produk dan perkhidmatan kami kepada anda. Kami mendedahkan maklumat kepada syarikat-syarikat dan individu-individu yang kami upah untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami. Contoh-contohnya termasuk untuk mengehos pelayan web kami, menganalisis data, menyediakan bantuan pemasaran, memproses pembayaran kad kredit, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Syarikat-syarikat dan individu-individu ini mungkin berada di negara di mana undang-undang perlindungan datanya berbeza dari negara anda, dan mereka akan mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mereka tidak boleh berkongsi maklumat tersebut dengan mana-mana pihak ketiga atau menggunakan data tersebut untuk apa-apa tujuan yang lain. Kami tetap akan bertanggungjawab untuk apa-apa maklumat yang dikongsi dengan cara ini.
 • Kami boleh mendedahkan maklumat kepada pihak ketiga jika anda bersetuju dengan pendedahan tersebut. Sebagai contoh, jika anda membenarkan resume anda supaya boleh dicari, maka semua pihak yang mempunyai akses kepada pangkalan data resume-boleh-dicari kami (atau salinannya) akan mempunyai akses kepada resume anda. Sekiranya anda menunjukkan bahawa anda ingin menerima maklumat berkenaan peluang, produk atau perkhidmatan pihak ketiga pada masa yang anda mendaftar untuk akaun Wobb, kami membekalkan maklumat hubungan anda kepada pihak ketiga seperti majikan, perekrut, agregator data, pemasar atau orang lain untuk tujuan menghantar e-mel atau berkomunikasi dengan anda.
 • Kami menggunakan data yang kami ada berkenaan anda (seperti kepentingan dan kegemaran yang anda telah menyatakan) untuk menentukan sama ada anda mungkin berminat dengan peluang, produk atau perkhidmatan pihak ketiga tertentu. Sebagai contoh, jika anda menyatakan bahawa anda ingin menerima maklumat mengenai peluang, produk atau perkhidmatan pihak ketiga pada masa anda mendaftar untuk akaun Wobb, kami membekalkan maklumat hubungan anda kepada pihak ketiga seperti majikan, perekrut, agregator data, pemasar atau orang lain untuk tujuan menghantar e-mel kepada anda atau sebaliknya berkomunikasi dengan anda. Kami juga berkongsi maklumat tanpa nama yang agregat berkenaan pelawat ke Laman Web dengan pelanggan, rakan kongsi Wobb, pelawat laman lain, dan pihak ketiga yang lain supaya mereka boleh memahami jenis pelawat-pelawat ke Laman Web tersebut dan bagaimana pelawat-pelawat tersebut menggunakan Laman Web untuk melayani iklan kepada anda di Laman Web kami atau laman web lain yang mempunyai hubungan perniagaan kami.
 • Kami juga boleh mengagregasi data asas tanpa nama mengenai kelayakan pekerjaan, tahap persekolahan, umur, tahap pengalaman atau maklumat lain yang berkaitan dengan carian pekerjaan atau persaingan di kalangan pencari kerja untuk sebarang pekerjaan. Data agregat sedemikian tidak akan mengenal pasti pengguna secara individu, dan boleh disediakan kepada majikan atau pencari kerja atau ahli komuniti. Kami mendedahkan maklumat kepada syarikat-syarikat dan individu-individu yang kami mengupah untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami. Contohnya termasuk pengehosan pelayan web kami, data, menyediakan bantuan pemasaran, memproses pembayaran kad kredit, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Syarikat-Syarikat dan individu-individu ini akan mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mereka tidak boleh berkongsi maklumat tersebut dengan mana-mana pihak ketiga yang lain.
 • Kami boleh mendedahkan maklumat jika dikehendaki secara sah untuk berbuat demikian, jika diminta berbuat demikian oleh entiti kerajaan atau jika kami percaya dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk: (a) mematuhi keperluan undang-undang atau mematuhi proses perundangan; (b) melindungi hak atau harta kami atau syarikat berkait dengan kami; (c) mencegah jenayah atau melindungi keselamatan negara; atau (d) melindungi keselamatan peribadi pengguna atau orang awam. Kami boleh mendedahkan dan memindahkan maklumat kepada pihak ketiga yang mengambilalih mana-mana atau semua unit perniagaan Wobb, sama ada pengambilalihan itu adalah melalui penggabungan, penyatuan atau pembelian semua atau sebahagian substansial aset kami. Di samping itu, sekiranya Wobb menjadi subjek prosiding kebankrapan, sama ada secara sukarela atau tidak sukarela, Wobb atau pelikuidasi, pentadbir, penerima atau penerima pentadbirannya boleh menjual, melesenkan atau melupuskan maklumat tersebut dalam urus niaga yang diluluskan oleh mahkamah. Anda akan dimaklumkan berkenaan dengan penjualan semua atau sebahagian substansial perniagaan kami kepada pihak ketiga melalui e-mel atau melalui notis yang dipaparkan di Laman Web secara jelas.

Penggunaan Cookies

Kami menggunakan "Cookies" untuk membantu mengubah suai dan memaksimumkan pengalaman anda dan masa atas talian anda. Cookies adalah fail teks yang diletakkan pada cakera keras anda oleh pelayan halaman web. Cookies akan diberikan ke komputer anda secara unik, dan hanya boleh dibaca oleh pelayan web dalam domain yang mengeluarkan cookies kepada anda.

Salah satu tujuan utama cookies ialah untuk menyediakan ciri-ciri kemudahan supaya menjimatkan masa anda. Tujuan cookies adalah untuk memberitahu pelayan web bahawa anda telah kembali ke halaman web tertentu. Sebagai contoh, jika anda mengubah suai atau mendaftar untuk perkhidmatan halaman Laman Web, cookies akan membantu kami untuk mengingati maklumat anda yang tertentu (seperti nama pengguna, kata laluan dan kegemaran). Oleh sebab penggunaan cookies kami, kami boleh memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih tepat dan pengalaman dalam penggunaan Laman Web yang lebih khusus. Apabila anda kembali ke Laman Web, maklumat yang anda berikan sebelum ini boleh digunakan, jadi anda boleh menggunakan ciri-ciri yang anda tetapkan dengan mudah. Kami juga menggunakan cookies untuk mengesan aliran klik dan untuk load balancing.

Anda boleh menerima atau menolak penggunaan cookies. Kebanyakan pelayar web akan menerima cookies secara automatik, tetapi kebiasaannya anda boleh mengubah suai tetapan pelayar web anda untuk menolak semua cookies jika anda lebih suka untuk membuat demikian. Sebagai alternatif, anda boleh mengubah suai tetapan pelayar web anda supaya memaklumkan anda setiap kali cookies ditender dan membenarkan anda menerima atau menolak cookies secara individu. Jika anda memilih untuk menolak cookies, ia mungkin akan memperlahankan prestasi dan memberi kesan negatif terhadap pengalaman anda dalam penggunaan Laman Web.

Cookies dan Fungsi Pihak ketiga

Laman Web boleh menggunakan vendor pihak-pihak ketiga untuk melayani atau menjejaki iklan di laman web lain. Antara lain, pihak-pihak ketiga ini mungkin akan menggunakan cookies, tag pixel dan teknologi lain untuk membolehkan pihak-pihak ketiga tersebut merekod iklan mana yang telah dimuatkan oleh pelayar web anda dan halaman yang anda telah lihat ketika iklan disampaikan atau diakses. Maklumat yang dikumpulkan melalui fungsi ini adalah tertakluk kepada polisi privasi pihak ketiga tersebut.

URL Tertanam

Laman Web dan ASP boleh menggunakan teknik penjejakan yang menggunakan URL tertanam untuk membolehkan penggunaan Laman Web tanpa cookies. URL tertanam membenarkan maklumat terhad untuk mengikuti anda semasa anda melayari Laman Web, tetapi tidak dikaitkan dengan maklumat peribadi dan tidak digunakan di luar sesi tersebut.

Piksel Tertanam

Laman Web dan ASP boleh menggunakan teknologi pixel tertanam pada halaman terpilih untuk tujuan mengenal pasti kunjungan pengguna yang unik ke Laman Web, berbanding dengan hit agregat, dan untuk mengenali halaman yang dilihat. Kami juga boleh menggunakan teknologi piksel tertanam untuk menentukan sama ada penerima e-mel telah membuka mesej tertentu. Maklumat yang diberikan oleh teknologi ini mungkin dikaitkan semula dengan maklumat peribadi oleh Laman Web.

Penyimpanan Data Peribadi

Kami tidak akan menyimpan data peribadi anda lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas. Walau bagaimanapun, Data Peribadi yang berkaitan mungkin akan dikekalkan tertakluk kepada syarat-syarat di bawah:

 1. apabila dan apabila diperlukan di bawah mana-mana undang-undang Malaysia yang berkaitan;
 2. di mana terdapat tindakan undang-undang yang telah wujud dan belum diselesaikan; dan
 3. untuk tujuan komersial dan/atau operasi Wobb.

Wobb akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa semua Data Peribadi dihancurkan atau dihapuskan secara kekal apabila tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

Pendedahan Maklumat

Maklumat Pekerjaan anda hanya akan didedahkan apabila anda memilih untuk berbuat demikian, dan maklumat anda hanya didedahkan kepada majikan yang berpotensi yang mempaparkan pekerjaan yang anda jawab. Sebaik sahaja Maklumat Pekerjaan anda telah dikemukakan kepada majikan yang berpotensi, semua surat-menyurat adalah di antara anda dan majikan yang berpotensi sahaja. Majikan telah bersetuju untuk tidak mendedahkan Maklumat Pekerjaan anda kepada pihak-pihak ketiga.

Sebagai pengguna Laman Web, anda boleh mengehad pengedaran Maklumat Pekerjaan anda dengan menunjukkan had tersebut dalam akaun anda.

Seperti yang dinyatakan di atas, anda akan dimaklumkan pada setiap pengumpulan maklumat yang diperlukan dan maklumat yang tidak diwajibkan. Jika Laman Web memadankan Maklumat Pendaftaran anda dengan iklan pekerjaan yang tertentu, anda akan diberitahu melalui e-mel jika anda memilih untuk menerima pemberitahuan tersebut. Anda boleh memilih untuk tidak menerima pemberitahuan e-mel pada bila-bila masa.